AKTUALNOŚCI 1/01/2019
W obecnych Aktualnościach chciałbym przybliżyć – przynajmniej niektórym z Państwa - zmiany dotyczące korzystania z samochodów osobowych w działalności gospodarczej.
Omówimy je w zależności od sposobu wykorzystywania tych samochodów.


1.Samochody prywatne nie wprowadzone w ewidencję środków trwałych
Od 1 stycznia 2019 roku wprowadzono uproszczony sposób kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego stanowiącego własność przedsiębiorcy – tj. zrezygnowano z tzw. kilometrówki.
Jednocześnie ograniczono możliwość zaliczania wydatków związanych z samochodem do 20% faktycznie poniesionych wydatków (80% wydatków wyłączono z kosztów podatkowych).
Dla ustalenia limitu wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych, podatnicy będą uwzględniać wszystkie wydatki związane z eksploatacją stanowiącego ich własność, prywatnego samochodu osobowego faktycznie wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.


2.Samochód stanowiący własność podatnika wykorzystywany do działalności gospodarczej – wprowadzony w ewidencję środków trwałych
Od 1 stycznia 2019 roku podatnik zaliczy 75% wydatków związanych z używaniem samochodu w przypadku, gdy wykorzystuje ten samochód również do celów nie związanych z prowadzoną działalnością, czyli również do celów prywatnych (tzw. użytek mieszany).
Wskazany limit dotyczy również podatku VAT. Część nieodliczonego VAT, która może zostać zaliczona do KUP również będzie objęta wyżej wskazanymi limitami.
Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym w tym zakresie stosowane będzie powiązanie ze sposobem korzystania przez podatnika z samochodu osobowego zadeklarowanym dla potrzeb podatku VAT.


3. Zwiększenie limitu amortyzacji w przypadku nabycia pojazdu.
Limit amortyzacji w przypadku nabycia samochodu osobowego – dotychczas wynoszący 20 tys. EUR. Ulega podwyższeniu do kwoty 150 tys. zł.
Limit amortyzacji w przypadku nabycia samochodu elektrycznego zostaje ustalony na kwotę 225 tys. zł.


4.Odpłatne zbycie samochodu
Limit 150 tys. zł będzie miał także zastosowanie w przypadku odpłatnego zbycia samochodu osobowego będącego środkiem trwałym. Kosztem uzyskania przychodów będą poniesione wydatki na nabycie samochodu osobowego, w części nieprzekraczającej wskazanego limitu, po ich uprzednim pomniejszeniu o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Upraszczając, kosztem uzyskania przychodów będzie różnica pomiędzy limitem amortyzacji (150 tys. zł), a wartością odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez podatnika do kosztów podatkowych. Zmiana ta dotyczy samochodów wprowadzonych do ewidencji po 1 stycznia 2019 r.


5.Limit 150 tyś. zł w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego
Od 1 stycznia 2019 roku nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków dotyczących danego samochodu osobowego, opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.
Tak ustalona proporcja stosowana będzie do każdej płatności dokonywanej w ramach ww. umów. W celu zachowania neutralności sposobów korzystania z samochodu osobowego w firmie (nabycie vs. używanie cudzego samochodu) limitowaniu nie będą podlegać składki ubezpieczeniowe płacone w ramach umów leasingu, najmu itp., poza składkami AC pojazdu (składki te również podlegają limitowaniu kosztowemu w przypadku własnego samochodu).
Uwaga! Nowe przepisy dot. będą umów zawartych po 31.12 2018 roku. Natomiast do zawartych przed 01.01.2019 r. stosować się będzie stare przepisy aż do zakończenia trwania umowy. Jednak – w sytuacji, gdy po 1 stycznia 2019 r. umowy te zostaną odnowione lub zmienione, zastosowanie znajdą nowe przepisy.


Opole, 2019.01.31 Doradca Podatkowy Roman Mleczek
S K A R B E K Sp. z o.o.